Betingelser salg, kjøp og levering

Bestilling via hjemmeside / mail eller telefon

Mail:

Få med all nødvendig informasjon

Fakturaadresse:

  • Fullt Navn
  • Gateadresse
  • Postnummer
  • Telefonnummer
  • Epost for faktura
  • Ønsket leveranse (kranbil/ løftelem / hente på lager)

Ved leveranse til annen adresse enn faktureringsadresse, skal følgende føres opp i tillegg:

Leveringsadresse:

  • Fult navn på mottaker
  • Gateadresse
  • Postnummer
  • Telefonnummer til mottaker

Hjemmeside:

Gjennomført bestilling på nettsiden er bindene. Med unntak der kjøper må få tilsendt frakttilbud, da anses ordren som gjennomført da kjøper har bekreftet pristilbud på mail.

Telefon:

Vi er behjelpelig på telefon ved eventuelle spørsmål, men bestilling må sendes skriftlig for sikre deg som kjøper en korrekt totalpris på type og mengde produkter, levert til avtalt tid og sted.

Direktelevering

Adkomstvei:

Asfaltert adkomst og parkering evt. andre arealer berørt av leveransen er under levering utsatt for store belastninger. Det forutsettes at arealer der levering skal foregå er av en slik kvalitet at den tåler belastningen den påføres under levering og lossing.

Adkomstvei må ha en tillatt aksellast på minimum 10 tonn.

Asfalt-skader, skyldes som regel at asfalten ikke er lagt iht. standard, eller at den er fersk, gjerne kombinert med høye temperaturer. Det er i mange tilfeller ikke mulig for transportør å oppdage fersk asfalt eller dårlige grunnforhold. Ansvaret for at arealer berørt av leveransen tåler belastningen under levering og lossing, ligger hos kjøper.

Asfalt ferskere enn to år bør ikke belastes med tungtransport.

Losseplass:

Definisjon på leveringssted/losseplass er et område som er så nær kjøpers bruksområde som mulig, der lastebil/vogntog lovlig kan kjøre på et jevnt bæredyktig underlag. Lossing av leveranse må også kunne utføres på en forsvarlig og måte. Losseplass skal på forhånd være ryddet og klargjort for varemottak.

Det er kjøpers ansvar å gi korrekt veibeskrivelse. Lave underganger, bratte og trange adkomster må vi få beskjed om på forhånd. Er det greiner eller lignende som henger over/ved siden av adkomstvei må disse fjernes i god tid før transportøren ankommer.

Ved mangelfull klargjøring av adkomstvei/losseareal vil kjøper bli belastet med 1500kr. per påbegynte time dersom total lossetid overstiger 45 minutter.

Ved levering med distribusjonsbil uten kran, losses ordre på asfalt eller på underlag som er hardt nok til at jekketralle kan flyttes med last.

Der leveransen skjer med helt vogntog (lastebil med henger med kran), og det ikke er plass til å komme frem vil kjøper bli belastet 1500kr. i omlastingsgebyr.

Der transportør vurderer adkomstvei/losseplass til ikke å være tilpasset tunge kjøretøy, eller medfører risiko for transportørens utstyr og omgivelser, kan kjøper velge om ordren losses på nærmeste egnede plass, eller returneres lager for kjøpers regning.

Risikovurdering av adkomst og losseplass er en vurdering den enkelte transportør/sjåfør tar på stedet og kan ikke overprøves.

Varemottak:

Der Veslemona utfører transport og leveranse hjem til kjøper, opphører selgers ansvar når ordren er losset og signert for på leveringsstedet. Dersom ikke kjøper er tilstede når ordren blir levert, er den ansett som godkjent levert uten signatur.

Transportør vil alltid forsøke å kontakte kjøper ved levering. Oppnås ikke kontakt vil sjåføren losse leveransen der det virker mest hensiktsmessig.

Eventuelle feil eller mangler i leveransen noteres på fraktbrev og signeres av transportør og kjøper. Melding om feil i ordre sendes innen 48 timer til post@veslemona.no

Der kjøper selv står for lossing av leveranse med traktor eller annet losse redskap, overføres ansvaret for utførelsen av lossingen kjøper, når transportør har ankommet losseplass. Eventuelle skader under lossing som måtte oppstå på materiell, personell eller omgivelser dekkes av kjøpers forsikringer.

Skader ved/under levering:
Skulle transportør forårsake skader som skyldes uforsiktighet blir dette en sak mellom kjøper og transportør, evt. transportørs forsikringsselskap. Dokumenter skade med bilder, og skriv skademelding sammen med sjåfør. Utlegg for eventuell erstatningskostnad skal aldri gjøres, med mindre annet er avtalt. Ha alltid kvittering i orden.