Betingelser salg, kjøp og levering

Dette dokumentet omfatter gjeldene vilkår og betingelser, kontrakten er den juridiske avtalen mellom kjøper og selger. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som begrensning etter lovbestemte rettigheter, men redegjør for partenes ansvars og plikter. Dette for å sikre deg som kjøper, oss som selger og sjåfør som transportør en trygg handel og leveranse, uten fare for urettferdighet eller unødvendige kostnader for aktuelle parter.

1. Generelt / definisjoner

1.1          Veslemona AS forholder seg til følgende Kjøp, salg og leveringsbetingelser oppført i dette dokumentet. Betingelsene gjelder dersom ikke annet er ufravikelig bestemt i lov eller skriftlig avtalt mellom partene på forhånd.

1.2          Veslemona AS forbeholder seg retten til å endre/ rette eventuelle trykkfeil ved priser / produkter e.l på hjemmeside / e.post.

1.3          Dokumentet inngår tre parter, beskrevet som følgende:

Deg – Du / kunde/ kjøper

Veslemona AS – Veslemona / vi / oss / leverandør / selger

Transportbyrå – transportør /sjåfør

1.4          Ved å bekrefte / krysse av for: Jeg har lest og aksepterer Veslemona AS sine kjøp, salg og leveringsbetingelser.

Samtykker du til gjeldene betingelser i dette dokumentet.

2. Produkter / spesifikasjoner

2.1          Alle Produkter leveres iht. produsentens spesifikasjoner, produktets egenskaper angitt av produsent, produktets merking og produktbeskrivelsen oppført på www.veslemona.no

2.2          kjøper står ansvarlig for skader/ tap og ødeleggelse produktet eventuelt kan medføre om spesifikasjoner ikke blir fulgt/ tatt hensyn til.

2.3          kjøper kan etterspørre tilstrekkelig opplysning som FDV dokument e.l om nødvendig.

3. Priser / bestillingsordre

3.1          Veslemona forholder seg til priser oppgitt i nettbutikk / hjemmeside www.velsemona.no

3.2          Veslemona sender faktura så snart ordren er innkommet, denne gjelder både som ordrebekreftelse og faktura.

Kunde er ansvarlig for å kontrollere ordren. Dersom kunden vil gjøre innsigelser mot ordre/ faktura, må dette gjøres skriftlig umiddelbart. Dersom innsigelser ikke fremsettes innen rimelig tid har kunden akseptert ordrebekreftelsen / faktura.

3.3          Muntlige opplysninger eller avtaler er kun bindende for selger dersom disse blir gjentatt skriftlig av kunde.

3.4          Dersom kunde setter andre krav/ betingelser til kjøp enn dette dokumentet tilsier, skal det inngås en skriftlig avtale på                 forhånd. Selger har rett til å avstå slike kjøpsavtaler dersom kjøper ikke godtar pristillegg for tilrettelagte betingelser.

3.5          Ønsker kunde å endre ordren etter faktura er sendt, på kommer det et gebyr på kr 50 + Mva. Beløpet dekker den nødvendige arbeidstid dette medfører. Er ordren allerede sendt fra lager, står kjøper økonomisk ansvarlig for frakt tur+retur+tur, lasting/lossing. Kunde kan velge å motta ordren slik den ble bestilt.

3.6          Beregning av antall/volum gitt til kunde, er basert på en veiledende utregningsliste. Uavhengig om beregning blir fulgt eller ikke, står kunden selv ansvarlig for mengden i sin bestilling/ordre. Veslemona AS kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for feilbestilling/retur.

3.7          Dersom kunde har mottatt et pristilbud / rabattordning må tilbudet benyttes innen 15 virkedager.

4. Bestilling

 

4.1          Telefon: Vi er behjelpelig på telefon ved eventuelle spørsmål, bestillinger tas skriftlig for å sikre deg som kjøper korrekt pris, produkt og mengde. Viser til punkt 3.3: Muntlige opplysninger eller avtaler er kun bindende for selger dersom disse blir gjentatt skriftlig av kunde.

4.2          hjemmeside: ordre behandles fortløpende med unntak der leveranse er ønsket utenfor Oslo / Viken-området, da henvises du til epost.

4.3          Epost: For at vi skal hjelpe deg snarest mulig få med all nødvendig informasjon:

 

Fakturaadresse:

 • Fult Navn
 • Gateadresse
 • Postnummer
 • Telefonnummer
 • Epost for faktura
 • Ønsket leveranse ( kranbil/ løftelem / hente på lager )

Ved leveranse til annen adresse enn faktureringsadresse skal følgende føres opp i tillegg:

 • Leveringsadresse:
 • Fult navn på mottaker
 • Gateadresse
 • Postnummer
 • Telefonnummer til mottaker

 

4.4          NB: Bedriftskunder.

Den som bestiller har ansvaret for å oppgi sitt navn, samt korrekt informasjon.

Bestiller du gjennom et datterselskap av et større firma skal det tydlig legges frem hvilke firma som bestiller og hvilke firma som skal faktureres.

Det er kundes ansvar å oppgi eventuell merking av faktura som prosjektnummer e.l.

Samt korrekt e-post adresse for fakturering.

 

5. Betaling

5.1          Faktura i e-post.

Veslemona sender faktura i e-post adresse oppgitt av kjøper i bestillingskjema i nettbutikk eller i butikk. Ved bestilling gjennom e-post sendes det faktura til e-post adressen kjøper skriver fra, om annet ikke blir oppgitt. Kunde er selv ansvarlig for å oppgi korrekt e-post adresse for faktura. Når ikke faktura frem grunnet skrivefeil e.l mottar kjøper purrebrev pr post.

5.2          Kortbetaling. Veslemona tilbyr kortbetaling i butikk, da varene hentes på lager av kunde, eller ved forhåndsbetaling før leveranse.

6. Leveranse

 

6.1          Normal leveringstid er innenfor 1 til 8 arbeidsdager. Antall virkedager betyr antall hele arbeidsdager mandag til fredag, minus helg/ helligdager.

6.2          Dersom kjøper ikke er tilstede ved levering, er leveransen ansett som godkjent uten signatur.

6.3          Transportør vil alltid forsøke å kontakte kunde ved levering på telefonnummer oppgitt av kunde. Oppnås ikke kontakt vil sjåføren losse leveransen der det virker mest hensiktsmessig, skulle transportør ikke finne en egnet plass risikofritt tas varen i retur.        Kjøper må bekoste alle utgifter tilknyttet transport herunder frakt tur+retur og kostnader ved lasting og lossing og ordremottak.

6.4          Veslemona AS kan ikke holdes økonomisk ansvarlig ved uoppnådd kontakt med mottaker/ kunde eller ved uheldige leveringsforsinkelser.

 

Viser til https://lovdata.no/artikkel/force_majeure/103

Force majeure  eller vis major  er et begrep som daterer seg tilbake til romerretten. Det beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge

7. Angrerett / retur

 

 1. Angrerett / retur. – iht. Angrerettloven.

 

 

7.1          Ønsker kjøper å angre på kjøpet skal det skriftlig gis beskjed, senest 14 dager etter inngått kjøpsavtale.

7.2          Ved retur grunnet angrende kjøp, skal varen returneres i sin helhet, i en slik stand at den kan selges som ny. Veslemona forbeholder retten til å avstå fra skadet eller mangelfulle tilbakeleveringer.

7.3          kjøper kan kun benytte seg av angreretten på en komplett vare.

7.4          Vi tar ikke imot returvarer med mindre dette er avtalt skriftlig på forhånd. Med unntak der transportør ikke oppnår kontakt med kunde, se punkt 7.

7.5          kjøper må selv bekoste alle utgifter tilknyttet innhenting av leveransen herunder frakt tur + retur, lasting, lossting og ordremottak. § 58. Opplysningsplikt om hindring.

NB:         De fleste av produktene våre er lett omsettelige, vi anbefaler dermed å legge ut restvarer på f.eks finn.no, salgssider på Facebook e.l. Vi gjør oppmerksom på at totalsummen av returvarer kan overstige kostnader tilknyttet levering.

8. Direktelevering

8.1          Adkomstvei: asfaltert, parkering evt. Andre arealer berørt av leveransen, forutsetter at kvaliteten på arealet tåler belastningen som påføres under levering og lossing. Vei som ikke er lagt iht. standard, fersk asfalt kombinert med høy temperatur e.l kan medføre skade ved overbelastning. Det er i mange tilfeller umulig for transportør å oppdage fersk / dårlig grunnforhold. Forhåndsjekk og ansvar for at arealet tåler belastningen ligger hos kjøper. Asfalt ferskere enn 2 år bør ikke belastes med tungtransport.

Adkomstvei må ha en tillatt aksellast på minimum 10 tonn.

8.2          Varemottak: Selgers ansvar opphører da ordren er lastet på bil og signert av transportør.

Transportøren er ansvarlig for at riktig antall kolli er på bilen etter lasting, før signering av fraktbrev.

8.3          Losseplass / leveringssted anses som et område med bærekraftig underlag så nær kjøpers bruksområde som mulig, der lastebil/ vogntog lovlig, forsvarlig og risikofritt kan levere og losse.

8.4          Det er kjøpers ansvar at losseplass er ryddet og klargjort for varemottak, greiner e.l som henger over /ved vei skal fjernes i god tid. Dette innebærer at det blir gitt skriftlig beskjed om lave underganger, maksvekt på bru, trange atkomstveier e.l som kan gi hindringer for transportøren.

8.5          Risikovurdering er den enkelte transportøren / sjåførens vurdering av adkomstvei / losseplass, risiko for skade på transportørens bil og utstyr eller omgivelser.  Denne vurderingen skal respekteres, ikke overprøves! ved tilfelle der transportør avstår levering grunnet risiko kan kjøper velge å få satt leveransen på nærmest egnede plass eller returneres til lager for kjøper regning.

8.6          Der kjøper står ansvarlig for lossing med eget losse redskap, er kjøper ansvarlig for utførelsen og evt. Skader som skulle oppstå materiell, personell eller omgivelser. Kjøpers forsikringer skal dekke evt. Skader.

8.7          Skader forårsaket av transportør grunnet uforsiktighet e.l er en sak mellom kjøper og transportørens forsikringselskap. Dokumenter skade med bilder og skriv skademelding sammen med sjåfør.

8.8          Evt. Feil eller mangler i leveransen skal noteres på fraktbrev og signeres av transportør og kjøper. Der varer skal i retur skal transportør eller kjøper ringe Veslemona å få avklart dette på stede. Ellers skal det senest sendes skriftlig inn til Veslemona senest 48 timer etter leveranse.

 

 

 1. Kontakt oss

 

9.1          Ved hasteoppdrag, problemer med leveranse e.l skal alltid mottaker / kunde eller transportør forsøke å ringe oss.

Dette for å kunne løse evt. problemer effektivt og minst kostnads betyngende for kjøper, samt Veslemona og transportør.

 

Kontor:                       900 13 393       (07.00 – 15.00,  Man. – Fre.)

 

9.2          All kontakt skal skriftlig i e-post: Post@veslemona.no

 

Skulle det oppstå evt. misforståelser, uenighet, problemer e.l vil den skriftlige avtalen være gjeldene.

Viser til punkt 3.3: Muntlige opplysninger eller avtaler er kun bindende for selger dersom disse blir gjentatt skriftlig av kunde.

 

8. Direktelevering.